Piecza zastępcza to rodzaj opieki, który jest świadczony dzieciom w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki i wychowania. Może to wynikać z różnych powodów, a piecza zastępcza ma na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, opieki i wsparcia, a także stworzenie mu warunków do rozwoju i osiągnięcia pełnej integracji społecznej.

Na czym polega piecza zastępcza?

Piecza zastępcza to rodzaj opieki nad dziećmi, której celem jest zapewnienie im opieki i wychowania w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie tego zrobić. Może być ona świadczona zarówno w rodzinie zastępczej, jak i w instytucji opiekuńczej.

W przypadku pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej, dziecko zostaje umieszczone pod opieką rodziny zastępczej, która podejmuje się zapewnienia mu opieki, wychowania, kształcenia i rozwoju. Rodzina zastępcza może być wyznaczona przez organy opieki społecznej lub też zgłosić się do nich sama, wykazując swoją gotowość do pełnienia takiej roli. Rodzina zastępcza może być tymczasowa lub długoterminowa i może obejmować zarówno opiekę nad jednym dzieckiem, jak i nad grupą dzieci.

W przypadku pieczy zastępczej w instytucji opiekuńczej, dziecko jest umieszczane w placówce opiekuńczej, takiej jak dom dziecka, internat lub schronisko dla nieletnich. W takiej instytucji dziecko otrzymuje zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych oraz wsparcie w zakresie wychowania, kształcenia i rozwoju.

Piecza zastępcza ma na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, opieki i wsparcia w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w jego rodzinie pochodzenia. Ma również na celu stworzenie dziecku warunków do rozwoju i osiągnięcia pełnej integracji społecznej.

Czy można odwiedzać dziecko w rodzinie zastępczej?

Tak, odwiedziny dziecka w rodzinie zastępczej są możliwe i zazwyczaj zachęcane przez organy opieki społecznej. Dziecko powinno mieć prawo do utrzymywania kontaktów z członkami swojej biologicznej rodziny oraz innymi ważnymi dla niego osobami, takimi jak przyjaciele czy nauczyciele.

Rodzice biologiczni, którzy zostali pozbawieni lub ograniczeni w władzy rodzicielskiej, zwykle mają prawo do odwiedzin dziecka w rodzinie zastępczej. W niektórych sytuacjach, np. jeśli istnieje ryzyko dla bezpieczeństwa dziecka lub z innych powodów, sąd może ograniczyć lub zakażać te kontakty. W takim przypadku ograniczenia muszą zostać uzasadnione i podjęte w najlepszym interesie dziecka.

W każdym przypadku, rodzice biologiczni powinni działać w najlepszym interesie dziecka, a odwiedziny powinny być ustalane z uwzględnieniem potrzeb dziecka i jego dobrostanu. Rodzina zastępcza powinna wspierać te kontakty, aby pomóc dziecku utrzymać swoje relacje z rodziną biologiczną i zintegrować się z nią.

Źródło: https://nieletni.pl/piecza-zastepcza-nad-dzieckiem-co-to-jest-definicja-i-formy/